banner

Výnimočné školy 2022/2023

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v tomto zámere chceme pokračovať. Podporujeme učiteľky a učiteľov, ktorí sa chcú vo svojom povolaní rozvíjať a aktívne prispieť k zmene vyučovania. Pedagógov, ktorí sa stávajú inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. Spolu v tomto školskom roku podporíme vzdelávacie projekty sumou 125 000 eur.
Výnimočné školy 2022/2023

Vyhlasujeme súčasne dva grantové programy - Výnimočné školyUčíme sa spolu online. Oba programy majú uzávierku prijímania žiadostí 19. októbra a výsledky budú vyhlásené 24. novembra 2022. Projekty je možné podať prostredníctvom online formulára.

Výnimočné školy

V štvrtom ročníku grantového programu Výnimočné školy podporíme učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí chcú vo svojom povolaní rásť, získavať nové zručnosti a vedomosti a tie následne aplikovať na vyučovacích hodinách. Hľadáme pedagógov, ktorí sa neboja so žiakmi diskutovať a sprevádzať ich na cestách rozvoja v samostatné osobnosti. Pri príležitosti 100. výročia skupiny ZSE sme sa rozhodli navýšiť celkovú sumu a v programe prerozdelíme až 100 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur.

Ciele programu

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora aktívnych učiteliek a učiteľov s inovatívnym prístupom a odvahou profesne aj osobnostne rásť
  • pozitívna komunikácia a posilnenie povolania učiteľa 

Finančné prostriedky z programu môžu byť použité na vzdelávanie a mentoring pre pedagógov, aplikovateľné v rámci realizácie projektu na vyučovaní, ako aj na učebné pomôcky, školské a technické vybavenie potrebné v rámci projektových aktivít. Vítame projekty s aktívnym zapojením žiakov a študentov, podporujúce spoluprácu, inklúziu, aj projekty zamerané na výchovu k občianstvu, mediálnu gramotnosť a rozvoj kritického myslenia. 

Viac informácií nájdete v Podmienkach grantového programu Výnimočné školy 2022/2023.

 

UČÍME SA SPOLU ONLINE 2022/2023

Po bezprecedentnom presune vzdelávania do online prostredia v posledných rokoch vnímame pretrvávajúci význam vzdelávacích príspevkov aj v časoch návratu k bežnej prezenčnej výučbe v školách. Veríme, že vzdelávacie videá a ďalšie digitálne formáty môžu byť nápomocné učiteľom, rodičom i žiakom kedykoľvek v priebehu školského roka na doplnenie či vysvetlenie chýbajúceho učiva.

V dopĺňaní portfólia vzdelávacích materiálov sme sa rozhodli v školskom roku 2022/2023 pokračovať v programe Učíme sa spolu online. Nadácia ZSE v tomto programe podporí učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem rozvíjať svoje digitálne zručnosti, a zároveň participovať na rozvoji webstránky www.vynimocneskoly.sk. V tomto ročníku dávame dôraz najmä na posilnenie zastúpenia humanitných predmetov.

Ciele programu:

  • rozšíriť portfólio vzdelávacích materiálov prístupných širokej verejnosti na webstránke vynimocneskoly.sk
  • podporiť učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl v príprave materiálov spracovaných do digitálnej formy
  • posilniť kreativitu a digitálne zručnosti zapojených učiteľov v práci s multimédiami alebo digitálnymi materiálmi

Súčasťou projektu je spolupráca podporených učiteľov s kreatívnym štúdiom Cukru production. V závislosti od konkrétneho projektu si môžu učitelia osvojiť prácu s videom (kamera, zvuk, strih, postprodukcia), môžu si vyskúšať vytvoriť online kvízy, infografiky, zvukové nahrávky, fotonávody. Realizácii projektu bude predchádzať individuálna konzultácia so štúdiom, ktorá podporeným učiteľom pomôže nastaviť si adekvátne ciele a formu výstupov uverejnených na stránke www.vynimocneskoly.sk. 

Predkladateľ môže na realizáciu projektu žiadať finančnú podporu do výšky 2 500 eur. Spolu v tomto programe Nadácia ZSE prerozdelí 25 000 eur.

Finančné prostriedky môžu byť použité na zakúpenie potrebného technického vybavenia a ďalších nástrojov či programov potrebných na realizáciu výstupov. Časť poskytnutej podpory môže byť použitá aj ako odmena pre realizátora projektu.

Viac sa dozviete v Podmienkach grantového programu Učíme sa spolu online.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava