banner

Výročná správa 2021

Ďalší rok v Nadácii ZSE

Milí priatelia a priaznivci Nadácie ZSE, máme za sebou piaty rok fungovania a toto malé výročie by sme spolu s vami radi využili na ohliadnutie sa za našimi výsledkami. Zrejme sa zhodneme, že sme opäť stáli pred výzvami, ktoré nás prinútili reagovať na aktuálne dianie a potreby...

Milí priatelia a priaznivci Nadácie ZSE, máme za sebou piaty rok fungovania a toto malé výročie by sme spolu s vami radi využili na ohliadnutie sa za našimi výsledkami. Zrejme sa zhodneme, že sme opäť stáli pred výzvami, ktoré nás prinútili reagovať na aktuálne dianie a potreby spoločnosti.

Rok 2021 sme nanešťastie začali znovu v období masívneho šírenia koronavírusu. Bohužiaľ, táto situácia sa veľmi intenzívne dotkla opäť aj škôl, ktoré sa museli vrátiť k dištančnej výučbe. Podľa analýzy ministerstva školstva v tom období viac ako 128-tisíc detí nemalo možnosť sa prostredníctvom internetu vzdelávať. Rozhodli sme sa preto vyhlásiť mimoriadny grantový program Výnimočné doučko, ktorého cieľom bolo uľahčiť prístup ku vzdelávaniu čo najväčšiemu počtu žiakov bez rozdielu. Program bol otvorený pre školy ale aj mimovládne organizácie, ktoré svojimi aktivitami pomáhajú vyrovnávať šance a príležitosti vo vzdelávaní. Situácia však nebola jednoduchá ani pre žiakov, ktorí mali prístup k online výučbe. Preto sme pokračovali v tvorbe ďalších učebných materiálov na webstránku www.vynimocneskoly.sk, čo by nebolo možné bez zapojenia našich výnimočných učiteľov. Čas ukázal, že vytvorené učebné materiály sú užitočné nielen v čase dištančnej výučby, ale môžu byť nápomocné kedykoľvek v priebehu školského roka na doplnenie či vysvetlenie chýbajúceho učiva. Našu pozíciu v oblasti podpory vzdelávania sme upevnili aj nadviazaním spolupráce so strategickým partnerom, neziskovou organizáciou Indícia.

Dôsledky pandemických obmedzení zasiahli tiež drobné mimovládne organizácie, športové kluby, komunitné centrá, ktoré boli nútené obmedziť či úplne pozastaviť svoje aktivity a plány. Rozhodli sme sa preto podať im pomocnú ruku v spolupráci s našimi kolegami prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu. Už piaty rok mali zamestnanci príležitosť vyjadriť podporu organizáciám, ktorých činnosť je im blízka. Po ročnej pauze a absencii kultúrnych, komunitných či športových podujatí, sme v roku 2021 vyhlásili aj ďalší, piaty ročník obľúbeného grantového programu Rozprúdime regióny. O podporu sa mohli znova uchádzať inšpiratívne iniciatívy s cieľom oživiť komunitný život západného Slovenska. V ideálnom prípade naživo a offline, no po novom aj s možnosťou realizovať zámery v online prostredí.

V Nadácii ZSE sme presvedčení, že konať treba včas, lokálne a s jasným dosahom na komunitu. Napriek všetkým prekážkam nás uplynulý rok utvrdil v tom, že naša podpora lokálnych komunít, vzdelávania a ochrany životného prostredia prináša zmysluplné výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí majú na tom svoju zásluhu.

 

Viac

Vízia nadácie

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Od svojho vzniku dlhodobo podporujeme množstvo aktivít s jedným spoločným menovateľom – prostredníctvom iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí prinášame reálnu zmenu v ich bezprostrednom okolí.

Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu a veríme, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Podpora vzdelávania, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám. Popri dlhodobých aktivitách sa neustále snažíme reagovať na aktuálne dianie a potreby spoločnosti.

Ciele nadácie

V rámci svojej činnosti sa dlhodobo a systematicky venujeme trom kľúčovým oblastiam - životné prostredie, vzdelávanie a komunitný rozvoj.

Našou dlhodobou snahou je prispievať k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol neustále zlepšovať. Chceme systematicky podporovať kvalitné vzdelávanie, ktoré umožňuje zodpovedné rozhodovanie a kritické myslenie. Kľúčových partnerov v tomto úsilí, učiteľoch a pedagogických pracovníkoch, pravidelne predstavujeme širokej verejnosti. Naším ďalším cieľom je podporovať iniciatívy a aktívnych ľudí, ktorých nápady pomáhajú oživiť komunitný život na západnom Slovensku a prinášajú reálnu zmenu v ich bezprostrednom okolí. Trojicu našich kľúčových priorít uzatvára zodpovednosť voči životnému prostrediu.

Zloženie orgánov nadácie

Peter Bednár

Správca Nadácie ZSE

Markus Kaune

Predseda správnej rady

Juraj Krajcár

Člen správnej rady

Marian Rusko

Člen správnej rady

Štefan Stanek

Predseda dozornej rady

Lucia Macaláková

Členka dozornej rady

Boris Németh

Člen dozornej rady

Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí dlhé roky k našim prioritám. Na vytvorení harmónie medzi krajinou a priemyselnou činnosťou na území, ktoré je zároveň súčasťou distribučnej oblasti ZSE, sa energetici podieľajú spoločne s ochranármi už viac ako 20 rokov. Naša dlhoročná spolupráca spočíva najmä v ochrane vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Uvedomujeme si, že v téme riešenia dopadov našej každodennej činnosti na životné prostredie a klimatickú krízu, nesmieme poľaviť. Práve naopak. V Nadácii ZSE sme presvedčení, že aj v tejto oblasti podpory konať treba lokálne a s jasným dosahom na komunitu. Tieto kritériá vedia naplniť len ľudia, ktorí sú experti a prirodzení lídri s vášňou – poznajú lokálne potreby a vedia nadchnúť ostatných. Veríme v ľudí, v ich schopnosť konať dobro a inšpirovať pre dobro ostatných.

Kvalitné vzdelávanie považujeme od vzniku Nadácie ZSE za nástroj, ktorý umožňuje zodpovedne sa rozhodovať a rozvíjať tvorivé a kritické myslenie. Podpora vzdelávania je preto jedným zo strategických cieľov našich aktivít. Dlhodobo a systematicky prispievame k napomáhaniu realizácie aktivít, ktoré zlepšujú medziľudské vzťahy na školách a umožňujú kvalitné vzdelávanie pre všetkých žiakov bez rozdielu.

V roku 2021 sme sa rozhodli naše pôsobenie v tejto oblasti posilniť aj nadviazaním nového partnerstva s organizáciou Indícia n.o., ktorá sa už 10 rokov venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na školách. Rovnako sme sa rozhodli reagovať na aktuálne dianie ovplyvňujúce výučbu a potreby učiteľov a žiakov v súvislosti so šírením koronavírusu a pandémie ochorenia COVID-19. Zároveň je našim cieľom komunikovať pozitívne zmeny realizované v školstve a informovať širokú verejnosť o aktívnych učiteľov na slovenských školách.

V oblasti vzdelávania podporila Nadácia ZSE v roku 2021 štyri projekty celkovou sumou 181 000 €.

Podpora projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí, je od začiatku jednou z priorít Nadácie ZSE. Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite. Aby svojím konaním menili svet na ešte lepšie miesto pre život.

Kľúčovým v tejto podpore je grantový program Rozprúdime regióny. Po dlhom období sociálnej izolácie a absencie kultúrnych, komunitných či športových podujatí, sme s pomocou aktívnych ľudí a organizácií opäť rozprúdili život v západoslovenskom regióne. Veľkým prínosom v našej snahe sú aj naši kolegovia, ktorí prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu podporujú lokálne projekty. Spoločne sme podali pomocnú ruku drobným mimovládnym organizáciám, športovým klubom, komunitným centrám, ktoré boli nútené obmedziť či úplne pozastaviť plány na rozvoj svojich aktivít. Popri podpore komunitných iniciatív sa takisto snažíme scitlivovať vnímanie verejnosti na potreby ľudí so zdravotným postihnutím. V tomto nám už niekoľko rokov pomáha Asociácia pomoci postihnutým APPA prostredníctvom programu Búrame bariéry

Komunitný rozvoj sme prostredníctvom grantových programov v roku 2021 podporili celkovou sumou 210 000 €.

Elektrárňa Piešťany, bývalá obecná elektráreň, je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Nadácia ZSE tam od jesene roku 2014 pomáha vytvárať priestor pre neformálne aj formálne vzdelávanie a priamy dotyk s vedou pre širokú verejnosť. 
V spolupráci s OZ Komunitné centrum Nitra, ktoré je našim strategickým partnerom chceme dlhodobo ponúkať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity v Elektrárni Piešťany a vytvoriť centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. V rámci partnerstva poskytuje Nadácia ZSE bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie, a zároveň inštitucionálnu podporu pre partnera na rozvoj vzdelávacích aktivít. 

 

 

Výnimočné školy

Podporujeme reformátorov z radov učiteľov

Predchádzajúce dva ročníky programu Výnimočné školy a realizácia podporených projektov boli ovplyvnené situáciou súvisiacou so šírením koronavírusu a novými podmienkami, v ktorých učitelia odovzdávali vedomosti svojim žiakom. O to viac si vážime všetkých pedagógov, ktorí túto výzvu dokázali zvládať a navyše venovali energiu aj realizácii svojich projektov a to opäť za špecifických okolností.

Potvrdili sme si, že učitelia majú záujem a motiváciu spolupodieľať sa na zmenách vo vzdelávaní, a nečakajú na systematické zmeny či reformy. Predchádzajúce mesiace potvrdili nielen nám, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová.

Aj preto sme neváhali a v roku 2021 vyhlásili tretí ročník grantového programu Výnimočné školy, ktorého cieľom je podpora učiteľov základných a stredných škôl s inovatívnym prístupom na celom Slovensku. Program je určený pre učiteľky a učiteľov, ktorí napriek prekážkam nestratili odhodlanie učiť inak a byť inšpiráciou pre svojich žiakov a kolegov. V neposlednom rade je cieľom programu pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov v očiach širokej verejnosti.

Správna rada Nadácie ZSE na základe odporúčania hodnotiacej komisie podporila v treťom ročníku 23 projektov sumou 50 000 €.

50 000 €
23 projektov

Výnimočné doučko

Pomáhame dobehnúť zameškané

V roku 2021 bola školská dochádzka opäť výrazne poznačená pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19. Slovenské školy boli s menšími prestávkami a často sa meniacimi podmienkami odkázané na dištančné vzdelávanie. Situácia výrazne skomplikovala prístup k vzdelávaniu deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale nielen im.

Takmer pätina učiteľov v rámci off-line výučby bola nútená kombinovať zasielanie pracovných listov s telefonickým kontaktom, aby ich žiaci mali aspoň základný kontakt so školou. Nadácia ZSE sa preto rozhodla podporiť úsilie a snahu učiteľov, ktorí prekonávajú množstvo prekážok, aby uľahčili svojim žiakom cestu za vzdelaním, a vyhlásila grantový program Výnimočné doučko.

Finančné prostriedky z programu boli určené na podporu projektov umožňujúce vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu, o podporu sa mohli uchádzať nielen školy ale aj organizácie. V grantovom programe bolo podporených spolu 39 projektov v celkovej sume 70 000 €.

70 000 €
39 projektov

Učíme sa spolu online

Voľne prístupné učebné materiály pre všetkých

Už druhý rok Nadácia ZSE prevádzkuje webovú stránku www.vynimocneskoly.sk, ktorá  poskytuje voľne prístupné učebné materiály z rôznych predmetov využiteľné kedykoľvek v rámci dištančného vzdelávania. Postupne tu pribúda zaujímavý obsah a učebné materiály z rôznych predmetov, ktoré sú určené pre žiakov, rodičov aj učiteľov. Napriek tomu, že prvotným impulzom pre vznik tohto projektu bolo inšpirovať a uľahčiť výučbu v neštandardnom režime, rozhodli sme sa potenciál stránky naďalej rozvíjať.

Čas ukázal, že materiály vytvorené výnimočnými učiteľmi sú užitočné nielen v čase dištančnej výučby, ale môžu byť nápomocné kedykoľvek v priebehu školského roka na doplnenie či vysvetlenie chýbajúceho učiva.V roku 2021 preto Nadácia ZSE vyhlásila prvý ročník programu Učíme sa spolu online. O podporu z programu sa mohli uchádzať učitelia základných a stredných škôl ktorí majú záujem posilniť svoje digitálne zručnosti a rozšíriť portfólio učebných materiálov voľne prístupných na stránke.

Celkovú podporu v sume 25 000 € v programe získalo 11 pedagógov, ktorí sa zamerali na tvorbu materiálov pre online vzdelávanie.

25 000 €
11 pedagógov

Indícia

Skúsený partner v oblasti vzdelávania

V roku 2021 nadviazala Nadácia ZSE dlhodobú partnerskú spoluprácu s Indíciou, n.o. Nezisková organizácia Indícia sa už 10 rokov venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na školách. Zameriava sa na učiteľov a riaditeľov materských, základných aj stredných škôl, študentov pedagogických odborov a tiež rodičov. V rámci svojej činnosti sa okrem organizovaní seminárov a školení, venuje s vlastným tímom autorov aj tvorbe vlastných učebných materiálov pre školy.

V rámci prvého roku spolupráce vznikol Klub škôl Indície a Nadácie ZSE určený pre pedagógov podporených v niektorom z ročníkov grantového programu Výnimočné školy Nadácie ZSE. V rámci Klubu sú pre členov pripravované webináre na rôzne zaujímavé témy, do budúcna sú tiež plánované prezenčné stretnutia. Pre členov Klubu bola tiež určená súťaž Škola ktorá inšpiruje. Ocenené školy získali možnosť zdarma absolvovať aktivity zamerané na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov z portfólia Indície.

36 000 €

Rozprúdime regióny

Podporujeme aktívnych ľudí v západoslovenskom regióne

Po ročnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu a absencii kultúrnych, komunitných či športových podujatí vyhlásila Nadácia ZSE piaty ročník grantového programu Rozprúdime regióny na podporu komunitného a kultúrneho života v obciach a mestách západného Slovenska. Cieľom programu je podporovať lokálne podujatia, ktoré prispejú k upevneniu medziľudských a medzigeneračných vzťahov, a zmobilizujú komunitu.

S pomocou aktívnych ľudí a organizácií sme opäť podporili projekty, ktoré prispievajú k zviditeľneniu, rozvoju a oživeniu západoslovenského regiónu. Vzhľadom na pandemickú situáciu bolo možné v piatom ročníku programu požadovať finančnú podporu aj na projekty realizované v online prostredí.

V prvom kole hodnotiaca komisia odporučila na podporu 118 projektov, medzi ktoré bola prerozdelená suma 100 000 eur. Mnoho inšpiratívnych nápadov sa však nedostalo medzi podporených, tak sme pristúpili k navýšeniu rozpočtu o 20 000 eur a v druhom kole umožnili rozhodnúť verejnosti v hlasovaní na facebookovom profile Nadácie ZSE. Celkovo sme tak v piatom ročníku podporili 143 projektov sumou 120 000 €.

 

120 000 €
143 projektov

Zamestnanecký grantový program

Dobrovoľnícke aktivity našich kolegov

Komunitné, kultúrne, športové aj vzdelávacie aktivity boli aj v roku 2021 výrazne obmedzené. Drobné mimovládne organizácie, športové kluby, komunitné centrá, v neposlednom rade škôlky a školy boli nútené obmedziť či úplne pozastaviť svoju činnosť a plány na rozvoj svojich aktivít. Preto sme sa rozhodli im podať pomocnú ruku aj prostredníctvom našich zamestnancov a kolegov.

Verejnoprospešné témy a projekty nie sú zamestnancom skupiny ZSE ľahostajné. Úsilie a iniciatíva našich kolegov nám pomáhajú prispievať k zveľaďovaniu prostredia, v ktorom žijeme a v ktorom naša spoločnosť pôsobí. Už niekoľko rokov máme ambíciu ich v tomto úsilí podporovať prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu.

Nadácia ZSE v roku 2021 vyhlásila piaty ročník programu, pomocou ktorého môžu zamestnanci získať finančnú podporu pre organizácie, ktorých činnosť im je blízka. O podporu z programu sa môžu v spolupráci s vybranou organizáciou uchádzať predložením projektu, ktorý je zameraný na realizáciu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít v západoslovenskom regióne. Zamestnanecký grantový program je určený pre školy, mimovládne organizácie, obce, kultúrne inštitúcie a športové kluby.

V roku 2021 sme v programe podporili 119 projektov celkovou sumou 80 000 €.

80 000 €
119 projektov

Búrame bariéry

Pomáhame ľuďom s postihnutím

Nadácia ZSE dlhodobo spolupracuje s Asociáciou pomoci postihnutým APPA.  V roku 2021 pokračovala naša spolupráca vyhlásením štvrtého ročníka programu Búrame bariéry. Prostredníctvom tohto programu Nadácia ZSE posilňuje svoje aktivity v téme komunitného rozvoja s cieľom motivovať lokálne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami.

O podporu z programu sa môžu uchádzať fyzické osoby, neformálne skupiny občanov a mimovládne organizácie so zámerom zorganizovať vlastné charitatívne podujatie, športové, kultúrne alebo verejnú zbierku v regióne západného Slovenska. Finančná podpora z programu je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia. Výťažok z charitatívnych podujatí je určený na zlepšenie života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Môže byť použitý na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

V piatom ročníku programu Búrame bariéry sme podporili realizáciu 10 charitatívnych podujatí, ktorých výťažok 15 600 € bol v plnej výške použitý v prospech vybraných členov klubu APPA.

10 000 €
10 charitatívnych projektov

Ochrana dravcov na Slovensku

Vytvárame harmóniu medzi krajinou a priemyselnou činnosťou

Občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov v prírode na celom území Slovenska. Projekt Dávame dravcom domov  (3D od ZSE) je zameraný na praktickú ochranu dravcov a sov a v roku 2021 nadviazal na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu. Projekt umožňuje realizovať osvedčené aktivity, potrebné pre dlhodobé zabezpečenie prosperovania populácií chránených druhov. V roku 2021 však pribudli aj niektoré nové atraktívne výstupy, ako napríklad vôbec prvý kamerový prenos z hniezdenia kuvika plačlivého na Slovensku.

10 000 €

Zelené regióny

Ekologická a klimatická kríza nám nie je ľahostajná

V oblasti životného prostredia sme sa rozhodli posilniť naše aktivity v podpore ochrany životného prostredia aj prostredníctvom vybraných zmysluplných projektov prispievajúcich k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy, ktorú zažívame. Za účelom prípravy nového grantového programu zameraného na životné prostredie sme podporili 5 pilotných projektov v sume 14 750 €.

Cieľom týchto projektov je prinášať reálnu zmenu v oblasti ochrany životného prostredia, environmentálneho vzdelávania, využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedy a výskumu v oblasti environmentálnych tém, ochrany krajinných prvkov a ekotypov, cirkulárnej ekonomiky, udržateľného spôsobu života ľudí a znižovania uhlíkovej stopy.

14 750 €
5 projektov

Elektrárňa Piešťany

Centrum tvorivej energie a umenia

Od jesene 2016 sa v priestoroch bývalej obecnej elektrárne realizuje projekt s názvom „Elektrárňa Piešťany - Centrum kreatívnej energie a umenia“. Aj v roku 2021 sme pokračovali v realizácii projektových aktivít zameraných na 3 hlavné ciele:

  • Podpora vzdelávania a rozvoj programov v oblasti popularizácie vedy pre materské, základné, stredné školy a širokú verejnosť.
  • Vytváranie podmienok pre komunitný rozvoj prostredníctvom podpory miestnych organizácií, inštitúcií a mimovládnych organizácií z rôznych oblastí.
  • Prezentácia a popularizácia rôznych foriem umenia so zameraním na literatúru, divadlo, hudbu, architektúru, dizajn a nové médiá.

Elektrárňa Piešťany sa takisto nevyhla nariadeniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu a tak sme aj v minulom roku využili obdobie lockdownu na realizáciu projektov za účelom rozvoja ponuky aktivíty a zveľaďovania priestorov.

V elektrárenskej záhrade vznikla učebňa, ktorá bude využívaná pre vzdelávacie programy pre školy a letné tábory, a tiež pre menšie verejné podujatia (besedy, prednášky, workshopy). Bývalý priemyselný dvor Elektrárne Piešťany postupne zveľaďujeme, aby bol využiteľný pre komunitné podujatia určené širokej verejnosti. Prínosom bude tiež úspešne zrealizovaná inštalácia exteriérového osvetlenia.

Program na podporu regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja umožnil nákup muzeálnych vitrín, v ktorých sú uskladnené a vystavené najzaujímavejšie predmety zbierky elektrikárskeho povolania. Súčasťou projektu bolo tiež osadenie exteriérových informačných panelov k exponátom v záhrade.

66 750 €

Finančná správa

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Prijaté príspevky od iných organizácií 97473,83 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane 427055,23 €

Prehľad príjmov

Popis Suma
Prijaté dary 179411,00 €
Príjem z podielu zaplatenej dane 586048,57 €

Pehľad darcov a prijatých darov

Popis Suma
Západoslovenská distribučná, a.s. 83 836,00 €
ZSE Energia, a.s. 95 575,00 €

Celkové náklady v členení podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Osobitné náklady - prevádzka Elektrárňa Piešťany 29 188,78 €
Poskytnuté dary KC Nitra - Elektrárňa Piešťany 50 000 €
Poskytnuté dary - granty 13 500 €
Audit 1 180 €
Bankové poplatky 95,50 €
Právne služby 54,55 €
Náklady na posudzovanie projektov 3 450 €
Ostatné poplatky 5,00 €