Výročná správa 2019

Milí priatelia,

Obzrite sa spolu s nami späť za rokom 2019 a pripomeňme si všetky výnimočné projekty, ktorým sme mohli dodať pozitívnu energiu.Obzrite sa spolu s nami späť za rokom 2019 a pripomeňme si všetky výnimočné projekty, ktorým sme mohli dodať pozitívnu energiu.

Viac

Vízie nadácie

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu. Očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť tým, že prinesú reálnu zmenu. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Preto chceme svojou podporou vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Ciele nadácie

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Naším cieľom je podporovať iniciatívy, ktoré dokážu aktivovať komunitu a prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom na život.

Zloženie orgánov nadácie

Peter Bednár

Správca

Jochen Kley

Predseda správnej rady

Juraj Krajcár

Člen správnej rady

Marian Rusko

Člen správnej rady

Juraj Bayer

Predseda dozornej rady

Lucia Macaláková

Členka dozornej rady

Boris Németh

Člen dozornej rady

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. My v ZSE veríme, že spoločným úsilím dokážeme niečo v našom okolí zmeniť. Aj preto sme si ako kľúčového partnera vybrali Impact Hub, ktorý vytvoril jedinečný ekosystém zdrojov, inšpirácie a príležitostí pre spoluprácu. A spolu s nimi nás baví vytvárať priestor pre ľudí s neobyčajnými nápadmi.

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Vo vzťahu ku svojej komunite, spoločnosti, životnému prostrediu, vo vzťahu k energetickým a prírodným zdrojom. To sú dôvody, pre ktoré považujeme podporu vzdelávania za investíciu. Veríme, že podporou vzdelávacích projektov vznikne na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Chceme prispieť k tomu, aby na školách došlo k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch. Zároveň je našou snahou komunikovať pozitívne zmeny a podporovať aktívnych učiteľov na slovenských školách. V oblasti vzdelávania podporila Nadácia ZSE v roku 2019 štyri projekty.

Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším cieľom je podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

V roku 2019 sme v oblasti podpory komunít opäť realizovali 3 otvorené grantové programy. Pokračovali sme už 4. ročníkom programu Rozprúdime regióny. Umožnili sme našim zamestnancom rozvíjať dobrovoľníctvo v rámci Zamestnaneckého grantového programu a v spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA sme pokračovali v zaktivizovaní miestnych komunít na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami v rámci programu Búrame bariéry.

Finančná správa

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Príjem z podielu zaplatenej dane = 2% 301 076 €
Prijaté dary 57 232 €

Prehľad darcov a prijatých darov

Popis Suma
Západoslovenská distribučná, a.s. 50 214 €
ZSE Development, s.r.o. 40 €
ZSE Energia, a.s. 6 978 €

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Poskytnuté granty a dary - Elektrárňa Piešťany 566 155 €
Náklady na služby 2 983 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Osobitné náklady - Elektrárňa Piešťany 36 675 €
Poskytnuté dary KC Nitra - Elektrárňa Piešťany 88 060  €
Poskytnuté dary - grantové programy a partnerstvá 441 419 €
Náklady na služby - audit 534 €
Bankové poplatky 116,8 €
Právne služby 83 €
Náklady na posudzovanie projektov 2 250 €