Výročná správa 2018

Rok 2018 v Nadácii ZSE

Milí priatelia, teší nás, že už tretí rok Vám môžeme dodávať energiu na verejnoprospešné projekty. Čítame si záverečné správy z podporených projektov, vyberáme fotky a tešíme sa, koľko pekných vecí sa podarilo zrealizovať. Dozvedáme sa, kde...Milí priatelia, teší nás, že už tretí rok Vám môžeme dodávať energiu na verejnoprospešné projekty. Čítame si záverečné správy z podporených projektov, vyberáme fotky a tešíme sa, koľko pekných vecí sa podarilo zrealizovať. Dozvedáme sa, kde všade sú dobrí ľudia, ktorým záleží na mieste kde žijú a majú odvahu robiť veci inak. Vidíme ako sa deti tešia z vynoveného ihriska v škôlke, ako sa im kvalitnejšie trénuje stolný tenis, futbal, motokros alebo ako nacvičujú folklórne vystúpenie v nových krojoch. Malé projekty, ktoré robia veľké zmeny v miestnych komunitách, aj vďaka angažovanosti našich zamestnancov, ktorí voľný čas zamenili za dobrovoľníctvo. Počas celého roka sledujeme ako sa Zeleným školám darí napĺňať ciele na ceste k zmene a teší nás, že je ich stále viac. Obdivujeme energiu učiteľov, ktorí sa rozhodli nečakať na reformu školstva, ale sami menia vyučovanie na svojich školách a sú inšpiráciou pre ostatných. Držíme im všetkým palce a tešíme sa na ďalšie pozitívne výsledky, ktoré zahrnieme do výročnej správy. Príbehy s dobrým koncom premeníme na čísla, kontingenčné tabuľky a koláčové grafy. To sú pre nás hlavné nástroje transparentnosti, lebo čísla hovoria jasnou rečou. 2% z daní boli v Nadácii ZSE použité na podporu 330 projektov v celkovej sume 420 000 eur za rok 2018. My však vieme, že 100% týchto projektov tvoria ľudia, ktorí sú angažovaní, neľahostajní a odvážni, lebo veria, že zmena je možná. Ako povedal Winston Churchill: „Optimista hovorí, že žijeme v najlepšom možnom svete a pesimista sa obáva, že je to pravda.“ Optimista, či pesimista, spoločne skúsme urobiť všetko preto, aby náš svet bol lepším miestom na život. Inšpiratívne čítanie a veľa energie na dobré nápady želám.

Viac

Vízie nadácie

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu. Očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť tým, že prinesú reálnu zmenu. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Preto chceme svojou podporou vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Ciele nadácie

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Naším cieľom je podporovať iniciatívy, ktoré dokážu aktivovať komunitu a prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom na život.

Zloženie orgánov nadácie

Peter Bednár

Správca

Jochen Kley

Predseda správnej rady

Juraj Krajcár

Člen správnej rady

Marian Rusko

Člen správnej rady

Juraj Bayer

Predseda dozornej rady

Lucia Macaláková

Členka dozornej rady

Boris Németh

Člen dozornej rady

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Strategicky sa Nadácia ZSE zameriava na podporu kľúčovej témy trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie a v rámci ich podpory pre začínajúcich podnikateľov a startupy chceme priniesť inovatívne prístupy v tejto téme. Na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sú šikovní a majú skvelé nápady. Platí to rovnako či už ide o podnikanie, rozvoj občianskej spoločnosti či umenie. Dúfame, že takýchto iniciatív bude pribúdať a podmienky pre podnikanie a občianske aktivity sa budú zlepšovať.

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Vo vzťahu ku svojej komunite, spoločnosti, životnému prostrediu, vo vzťahu k energetickým a prírodným zdrojom. To sú dôvody, pre ktoré považujeme podporu vzdelávania za investíciu. Veríme, že podporou vzdelávacích projektov vznikne na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Chceme prispieť k tomu, aby na školách došlo k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším cieľom je podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

V roku 2018 sme v oblasti podpory komunít opäť realizovali 3 otvorené grantové programy. Pokračovali sme 3. ročníkom programu Rozprúdime regióny. Umožnili sme našim zamestnancom rozvíjať dobrovoľníctvo v rámci Zamestnaneckého grantového programu a v spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA sme pokračovali v zaktivizovaní miestnych komunít na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami v rámci programu Búrame bariéry.

Finančná správa

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Príjem z podielu zaplatenej dane = 2% 465 582 €
Prijaté dary 132 087 €

Prehľad darcov a prijatých darov

Popis Suma
E.ON Elektrárne s.r.o. 15 €
E.ON Slovensko, a.s. 15 €
Západoslovenská distribučná, a.s. 103350 €
Západoslovenská energetika, a.s. 55000 €
ZSE Business Services, s. r. o. 15 €
ZSE Development, s.r.o. 5 €
ZSE Energia, a.s. 28634 €
ZSE Energy Solutions, s.r.o. 5 €
ZSE MVE, s.r.o. 48 €

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Poskytnuté granty a dary Elektrárňa Piešťany 382219 €
Náklady na služby 1875 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Osobitné náklady - prevádzkové náklady Elektrárňa Piešťany 38110 €
Poskytnuté dary KC Nitra - Elektrárňa Piešťany 65000 €
Poskytnuté dary - granty 317219 €
Náklady na služby - Audit 521 €
Bankové poplatky 97 €
Právne služby 57 €
Náklady na posudzovanie projektov 1200 €