banner

Výročná správa 2017

Rok 2017 v Nadácii ZSE

Vitajte v Nadácii ZSE. Rok 2017 bol v živote našej nadácie druhým, kedy sme prijali 2 % z daní, vďaka čomu sa nám darilo ďalej rozvíjať naše dlhodobé partnerstvá a prinášať v nich nové formáty. V uplynulom roku sme tiež spustili dva nové grantové programy pre pomoc zdravotne...

Vitajte v Nadácii ZSE. Rok 2017 bol v živote našej nadácie druhým, kedy sme prijali 2 % z daní, vďaka čomu sa nám darilo ďalej rozvíjať naše dlhodobé partnerstvá a prinášať v nich nové formáty. V uplynulom roku sme tiež spustili dva nové grantové programy pre pomoc zdravotne znevýhodneným. V rámci otvorených grantových výziev sme podporili 332 projektov v celkovej výške 231 000 eur. Z nášho prieskumu z konca roka 2017 vyplýva, že téme spoločenskej zodpovednosti a filantropie venuje verejnosť čoraz väčšiu pozornosť. Okrem spotrebiteľov sa o spoločenskú zodpovednosť firiem stále viac zaujímajú aj zamestnanci. Takmer 80 percent slovenských zamestnancov tvrdí, že je pre nich dôležité, či sa ich zamestnávateľ správa zodpovedne. Vo verejnosti podľa prieskumu najviac rezonujú témy ako ochrana životného prostredia, školstvo, rozvoj regiónov a komunít. Sme veľmi radi, že práve toto sú dlhodobé priority Nadácie ZSE. Spoločným menovateľom projektov, ktoré podporujeme, sú aktívni ľudia zaujímajúci sa o svoju komunitu a prostredie. V Nadácii ZSE veríme, že v dnešnej dobe viac ako predtým potrebujeme ľudí, ktorí dokážu rozvážne vstúpiť do verejného priestoru, vytvárať platformu pre dialóg a aktivizovať komunity. Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí prispeli k tomu, že druhý rok Nadácie ZSE bol z nášho pohľadu veľmi úspešný. Ďakujem predovšetkým našim priateľom zo Živice, občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku, Impact Hubu, Elektrárne Piešťany a ďalším partnerom z tretieho sektora. Chcel by som sa poďakovať správnej rade Nadácie ZSE za podporu a dôveru, a zároveň kolegyniam a kolegom, ktorí v roku 2017 pomáhali zabezpečovať plynulý chod Nadácie ZSE. Vo výročnej správe za rok 2017 prinášame transparentným spôsobom všetky informácie o hlavných aktivitách Nadácie ZSE a jej financovaní. Želám Vám príjemné browsovanie a čítanie.

Viac

Vízia Nadácie

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu. Očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť tým, že prinesú reálnu zmenu. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Preto chceme svojou podporou vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Ciele Nadácie

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Naším cieľom je podporovať iniciatívy, ktoré dokážu aktivovať komunitu a prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom na život.

Zloženie orgánov nadácie

Peter Bednár

Správca

Jochen Kley

Predseda správnej rady

Juraj Krajcár

Člen správnej rady

Marian Rusko

Člen správnej rady

Juraj Bayer

Predseda dozornej rady

Lucia Macaláková

Členka dozornej rady

Boris Németh

Člen dozornej rady

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Vo vzťahu ku svojej komunite, spoločnosti, životnému prostrediu, vo vzťahu k energetickým a prírodným zdrojom. To sú dôvody, pre ktoré považujeme podporu vzdelávania za investíciu. Veríme, že podporou vzdelávacích projektov vznikne na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Chceme prispieť k tomu, aby na školách došlo k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Strategicky sa Nadácia ZSE zameriava na podporu kľúčovej témy trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie a v rámci ich podpory pre začínajúcich podnikateľov a startupy chceme priniesť inovatívne prístupy v tejto téme. Na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sú šikovní a majú skvelé nápady. Platí to rovnako či už ide o podnikanie, rozvoj občianskej spoločnosti či umenie. Dúfame, že takýchto iniciatív bude pribúdať a podmienky pre podnikanie a občianske aktivity sa budú zlepšovať.

Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším cieľom je podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

V roku 2017 sme v oblasti podpory komunít realizovali 3 otvorené grantové programy. Pokračovali sme 2. ročníkom programu Rozprúdime regióny do ktorého sa zapojilo až 736 žiadateľov. Umožnili sme našim zamestnancom rozvíjať dobrovoľníctvo v rámci Zamestnaneckého grantového programu a v spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA sme sa rozhodli rozšíriť našu podporu a chceme zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami v rámci programu Búrame bariéry.

 

Elektrárňa Piešťany je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa od jesene roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií.  Vlastníkom budovy EP je Nadácia ZSE. Na jeseň 2016 Nadácia ZSE uzavrela strategické partnerstvo s OZ Komunitné centrum Nitra, ktoré bude dlhodobo rozvíjať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity v Elektrárni Piešťany a postupne vytvorí centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. V rámci partnerstva poskytuje Nadácia ZSE bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie, a zároveň inštitucionálnu podporu pre partnera na rozvoj vzdelávacích a komunitných aktivít  vo výške 90 000 EUR.

CEEV ŽIVICA - Zelená škola

Zelená škola - škola zmeny

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce.

Spolu so Živicou veríme, že škola môže deťom ponúknuť viac než len formálne vzdelávanie. Práve v škole by mal byť vytvorený priestor, kde mladí ľudia prostredníctvom zážitku rozvíjajú tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho výchovno-vzdelávacieho programu v oblasti environmentálnej výchovy na svete, programu Zelená škola (Eco-schools).

Predpokladom pre získanie titulu „Zelená škola“ je kvalita pro-environmentálnej výučby a aktivít, ktoré škola navrhla a realizovala, miera participácie a individuálny posun školy. Škola je hodnotená za pozitívnu zmenu v oblasti spolupráce so žiakmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom školy, rodičmi a obcou a za úspešnú realizáciu environmentálnych a vzdelávacích aktivít naplánovaných v Environmentálnom akčnom pláne.

69 400 eur
322 škôl

CEEV ŽIVICA - Sokratov inštitút

Sokratov inštitút

Sokratov inštitút je akreditované štúdium pre aktívnych študentov VŠ, ktorého cieľom je vychovávať budúcich lídrov Slovenska. Štúdium na Sokratovom inštitúte pozostáva z 10 workshopov, ktoré vedú slovenské a zahraničné osobnosti s rozsiahlymi skúsenosťami a expertízou. Dôležitou súčasťou štúdia na Sokratovom inštitúte je realizácia mikroprojektu (filantropický startup) každým študentom. Štúdium sa uzatvára záverečným kolokviom, na ktorom sa vyhodnocuje priebeh celého štúdia. Sokratov inštitút vytvára priestor na získavanie nových kontaktov s výraznými osobnosťami z občianskeho, verejného a biznis sektora. Prostredníctvom workshopov sa učia zručnostiam aj vedomostiam a zároveň prinášajú témy, ktoré nie sú zastúpené v štandardnom univerzitnom štúdiu. Štúdium je bezplatné. Akademický rok 2016/2017 v číslach:

  • 10 intenzívnych workshopov (30 dní)
  • 1 záverečné kolokvium (4 dni)
  • 20 študentov 
  • 18 úspešných mikroprojektov
  • 1 festival Showcrates (600 návštevníkov)
  • 1 Živica stan na festivale POHODA 2017
  • 5 verejných prednášok a diskusií (570 návštevníkov)
  • Nový web www.sokratovinstitut.sk
  • 1 workshopy pre ALUMNI
55 000 eur
20 mladých lídrov

Asociácia pomoci postihnutým APPA

Dostaneme ťa do školy

Video: https://www.facebook.com/asociaciaAppa/videos/2066237823647289/

Podpora vzdelávania patrí v Nadácii ZSE k hlavným prioritám. Systematicky chceme prispievať k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Uvedomujeme si, že na ceste ku kvalitnému vzdelaniu je potrebné prekonať ešte mnoho prekážok. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí preklenúť bariéry, ktoré komplikujú žiakom s postihnutím každodenný život v škole.  Školám chceme dať možnosť

V roku 2017 preto Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA otvorili 1. ročník grantového programu Dostaneme ťa do školy.  Finančný príspevok 8 000 eur mohla škola získať na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím a vytvoriť tak priestor na integráciu a spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu.

Z 12 predložených žiadostí vybrala hodnotiaca komisia 3 školy, ktoré si prerozdelili sumu 24 000 eur. V prvom roku programu sa tak podarilo sa zrealizovať bezbariérové riešenie na Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Levároch, ktorú navštevujú 3 takmer imobilní žiaci a do učební ich asistenti nosili. Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne doteraz používali svojpomocne zhotovený drevený nájazd, aby sa 4 študenti s postihnutím dostali do odborných učební. Nová schodisková plošina im umožní prijímať aj ďalších študentov, ktorí sa budú pripravovať na výkon povolania v odboroch, ktoré sú pre telesne postihnutých žiakov vhodné. Na základnej škole v Starej Turej sa uľahčí prístup na prvé poschodie žiakom so špeciálnymi výchovnými potrebami a neskôr budú môcť integrovať aj ďalších žiakov.

3 školy
24 000 eur

Rozprúdime regióny

Rozprúdime regióny

Video: https://tv.sme.sk/v/35710/nadacia-zse-opat-rozprudi-regiony.html

V druhom ročníku programu Rozprúdime regióny bolo opäť možné získať podporu na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich miest a obcí. Do programu bolo predložených až 736 projektov, spomedzi ktorých hodnotiaca komisia vybrala 157 najlepších, ktorým prerozdelila sumu 100 000 eur. Keďže nás však mnohé  oslovili svojou výnimočnosťou, rozhodli sme sa navýšiť sumu, ktorú prerozdelíme medzi projekty o 20 000 eur. O prerozdelení sumy 20 000 eur rozhodla verejnosť prostredníctvom hlasovania, ktoré prebehlo na Facebook profile Nadácie ZSE. Podporu tak získalo ďalších 25 projektov.

Nadácia ZSE tak pomhla pri realizácii nových aj existujúcich kultúrnych, spoločenských, športových a iných aktivít, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu, spoja generácie, prispejú k rozvoju regionálneho cestovného ruchu a vyzdvihnú význam jednotlivých regiónov.

V programe Rozprúdime regióny sme celkovo prerozdelili sumu 120 000 € a podporili sme 182 projektov.

120 000 eur
182 podporených projektov

Zamestnanecký grantový program

Milujeme dobrovoľníctvo každým voltom

Dianie v našom okolí sa snažíme ovplyvňovať nielen prostredníctvom partnerstiev, ale hlavne cez úsilie a angažovanosť našich zamestnancov. Dobrovoľníci nezištne pomáhajú priamo v komunitných organizáciách pri úpravách dvorov a záhrad, čistení parkov a verejných priestranstiev, či skrášľovaní vnútorných priestorov. Zamestnanecký grantový program nadväzuje na dlhoročnú tradíciu podpory projektov, v ktorých sa dobrovoľnícky angažujú zamestnanci skupiny ZSE. 

V roku 2017 sa v rámci Nadácie ZSE realizoval 1. ročník grantového programu, ktoré odporučili zamestnanci skupiny ZSE a pri realizácií ktorých sa dobrovoľne zúčastnili, napríklad formou odpracovaných dobrovoľníckych hodín či darovania svojich osobných zručností a vedomostí. 

Podporu na realizáciu svojich dobrovoľníckych iniciatív získalo 139 zamestnancov skupiny ZSE, ktorí si prerozdelili celkovú sumu 80 000 eur. 

80 000 eur
139 zamestnancov dobrovoľníkov

Búrame bariéry

Búrame bariéry

V tomto roku sme sa v spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA rozhodli rozšíriť našu podporu a chceme zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami.

V grantovom programe Búrame bariéry sme vybrali 8 charitatívnych podujatí, ktorých výťažok bude použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. Finančná podpora je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia.

Výťažok z podujatí môže byť použitý na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

7 000 eur
8 charitatívnych podujatí

Impact Hub

Energyhack 2017

Kľúčovým partnerom Nadácie ZSE v oblasti rozvoja inovácií je Impact Hub Bratislava. Je súčasťou medzinárodnej platformy odborníkov, organizácií, tímov a jednotlivcov, ktorú spája jednotný cieľ budovanie lepších podmienok pre rozvoj social biznis na lokálnych trhoch a vo svete. 

Spolu vytvárame priestor pre ľudí s neobyčajnými nápadmi. EnergyHack bol jedným z takých priestorov. Stretli sa na ňom nadšenci big and open dát, dobrého funkčného dizajnu a developmentu mobilných a web aplikácií, aby sa v tímoch pokúsili vytvoriť najlepšiu a user friendly aplikáciu pre spotrebiteľov energie.

Základná výzva pre všetky tímy bola Analýza a optimalizácia spotreby elektrickej energie. Výstupom mal byť funkčný prototyp mobilnej aplikácie optimalizujúcej spotrebu energie jednotlivým zákazníkom vďaka skorému informovaniu o blížiacom sa prečerpaní či možnostiach výhodnejších taríf pre dané podmienky klienta. Druhá, bonusová výzva bola o niečo viac vizionárska. Jej cieľom bolo vytvorenie aplikácie, ktorá má pomôcť zvýšiť podiel obnoviteľných zrojov na celkovej spotrebe energie. Zároveň má vďaka šikovným funkciám motivovať motivovať ľudí šetriť nielen svoju spotrebu, ale vhodnými spôsobmi aj naše prostredie. Spolu sa predviedlo 12 tímov a 17 skvelých návrhov na obe výzvy. 

20 000 EUR

Vzdelávanie, veda, kultúra v Elektrárni Piešťany

Vzdelávanie, veda, kultúra v Elektrárni Piešťany

Z Elektrárne Piešťany postupne vytvárame jedinečné centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia.  Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií  študentom a návštevníkom zábavnou formou priblížime fungovanie elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energii. Vedeckým nadšencom sú určené dva formáty – Vedecká kaviareň a Vedecký brloh. Návštevníci týchto interaktívnych stretnutí sa dozvedia viac o elektrine v ľudskom tele, či to, že mozog je najväčší super počítač na svete. Budú môcť nazrieť aj do ríše hmyzu a zvierat, vesmíru a tajov ľudskej DNA. Aktivity sú pripravené nielen pre študentov stredných škôl, ale aj pre deti materských a základných škôl, ktorým vedu priblíži séria výchovno - vzdelávacích divadelných predstavení.

Vzdelávanie pre školy tvorili interaktívne výstavy a interaktívne workshopy zamerané na podporu vzdelávania a získavanie nových vedomostí z oblasti ekológie, trvaloudržateľného rozvoja a prírodných vied. Všetky informácie o aktuálnej ponuke vzdelávania v Elektrárni Piešťany nájdete tu.

80 000 eur
8320 návštevníkov

Finančná správa

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Prijaté dary 118 169 €
Príjem z podielu zaplatenej dane = 2% 287 971 €
Príjmy z prenájmu a úroky 0 €

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
E.ON Slovensko, a.s. 15 €
Západoslovenská distribučná, a.s. 92919 €
ZSE Development, s.r.o. 5 €
ZSE Energia, a.s. 25018 €
ZSE Energy Solutions, s.r.o. 15 €
E.ON Elektrárne s.r.o. 15 €
ZSE MVE, s.r.o. 182 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Osobitné náklady - prevádzkové náklady Elektrárňa Piešťany 31 672 €
Poskytnuté dary KC Nitra - Elektrárňa Piešťany 80000 €
Poskytnuté dary - grantové programy a partnerstvá 386400 €
Náklady na služby - Audit 531,2 €
Právne služby 57,42 €
Náklady na posudzovanie projektov 900 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Poskytnuté dary a Elektrárňa Piešťany 498072 €
Náklady na služby 1500 €