Výročná správa 2017

Rok 2017 v Nadácii ZSE

Vitajte v Nadácii ZSE. Rok 2017 bol v živote našej nadácie druhým, kedy sme prijali 2 % z daní, vďaka čomu sa nám darilo ďalej rozvíjať naše dlhodobé partnerstvá a prinášať v nich nové formáty. V uplynulom roku sme tiež spustili dva nové grantové...Vitajte v Nadácii ZSE. Rok 2017 bol v živote našej nadácie druhým, kedy sme prijali 2 % z daní, vďaka čomu sa nám darilo ďalej rozvíjať naše dlhodobé partnerstvá a prinášať v nich nové formáty. V uplynulom roku sme tiež spustili dva nové grantové programy pre pomoc zdravotne znevýhodneným. V rámci otvorených grantových výziev sme podporili 332 projektov v celkovej výške 231 000 eur. Z nášho prieskumu z konca roka 2017 vyplýva, že téme spoločenskej zodpovednosti a filantropie venuje verejnosť čoraz väčšiu pozornosť. Okrem spotrebiteľov sa o spoločenskú zodpovednosť firiem stále viac zaujímajú aj zamestnanci. Takmer 80 percent slovenských zamestnancov tvrdí, že je pre nich dôležité, či sa ich zamestnávateľ správa zodpovedne. Vo verejnosti podľa prieskumu najviac rezonujú témy ako ochrana životného prostredia, školstvo, rozvoj regiónov a komunít. Sme veľmi radi, že práve toto sú dlhodobé priority Nadácie ZSE. Spoločným menovateľom projektov, ktoré podporujeme, sú aktívni ľudia zaujímajúci sa o svoju komunitu a prostredie. V Nadácii ZSE veríme, že v dnešnej dobe viac ako predtým potrebujeme ľudí, ktorí dokážu rozvážne vstúpiť do verejného priestoru, vytvárať platformu pre dialóg a aktivizovať komunity. Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí prispeli k tomu, že druhý rok Nadácie ZSE bol z nášho pohľadu veľmi úspešný. Ďakujem predovšetkým našim priateľom zo Živice, občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku, Impact Hubu, Elektrárne Piešťany a ďalším partnerom z tretieho sektora. Chcel by som sa poďakovať správnej rade Nadácie ZSE za podporu a dôveru, a zároveň kolegyniam a kolegom, ktorí v roku 2017 pomáhali zabezpečovať plynulý chod Nadácie ZSE. Vo výročnej správe za rok 2017 prinášame transparentným spôsobom všetky informácie o hlavných aktivitách Nadácie ZSE a jej financovaní. Želám Vám príjemné browsovanie a čítanie.

Viac

Vízie nadácie

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu. Očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť tým, že prinesú reálnu zmenu. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Preto chceme svojou podporou vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Ciele nadácie

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Naším cieľom je podporovať iniciatívy, ktoré dokážu aktivovať komunitu a prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom na život.

Zloženie orgánov nadácie

Peter Bednár

Správca

Jochen Kley

Predseda správnej rady

Juraj Krajcár

Člen správnej rady

Marian Rusko

Člen správnej rady

Juraj Bayer

Predseda dozornej rady

Lucia Macaláková

Členka dozornej rady

Boris Németh

Člen dozornej rady

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Strategicky sa Nadácia ZSE zameriava na podporu kľúčovej témy trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie a v rámci ich podpory pre začínajúcich podnikateľov a startupy chceme priniesť inovatívne prístupy v tejto téme. Na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sú šikovní a majú skvelé nápady. Platí to rovnako či už ide o podnikanie, rozvoj občianskej spoločnosti či umenie. Dúfame, že takýchto iniciatív bude pribúdať a podmienky pre podnikanie a občianske aktivity sa budú zlepšovať.

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Vo vzťahu ku svojej komunite, spoločnosti, životnému prostrediu, vo vzťahu k energetickým a prírodným zdrojom. To sú dôvody, pre ktoré považujeme podporu vzdelávania za investíciu. Veríme, že podporou vzdelávacích projektov vznikne na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Chceme prispieť k tomu, aby na školách došlo k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším cieľom je podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

V roku 2017 sme v oblasti podpory komunít realizovali 3 otvorené grantové programy. Pokračovali sme 2. ročníkom programu Rozprúdime regióny do ktorého sa zapojilo až 736 žiadateľov. Umožnili sme našim zamestnancom rozvíjať dobrovoľníctvo v rámci Zamestnaneckého grantového programu a v spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA sme sa rozhodli rozšíriť našu podporu a chceme zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami v rámci programu Búrame bariéry.

 

Finančná správa

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Prijaté dary 118 169 €
Príjem z podielu zaplatenej dane = 2% 287 971 €
Príjmy z prenájmu a úroky 0 €

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
E.ON Slovensko, a.s. 15 €
Západoslovenská distribučná, a.s. 92919 €
ZSE Development, s.r.o. 5 €
ZSE Energia, a.s. 25018 €
ZSE Energy Solutions, s.r.o. 15 €
E.ON Elektrárne s.r.o. 15 €
ZSE MVE, s.r.o. 182 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Osobitné náklady - prevádzkové náklady Elektrárňa Piešťany 31 672 €
Poskytnuté dary KC Nitra - Elektrárňa Piešťany 80000 €
Poskytnuté dary - grantové programy a partnerstvá 386400 €
Náklady na služby - Audit 531,2 €
Právne služby 57,42 €
Náklady na posudzovanie projektov 900 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Poskytnuté dary a Elektrárňa Piešťany 498072 €
Náklady na služby 1500 €