Výročná správa 2016

Prvý rok v Nadácii ZSE

Dobrý deň, vitajte v Nadácii ZSE. Naša nadácia v roku 2016 po prvýkrát prijala 2 % z daní, a tým pádom reálne začala svoju činnosť. Každý projekt a každú aktivitu, ktorú podporujeme, vnímame ako investíciu, od ktorej očakávame konkrétnu...Dobrý deň, vitajte v Nadácii ZSE. Naša nadácia v roku 2016 po prvýkrát prijala 2 % z daní, a tým pádom reálne začala svoju činnosť. Každý projekt a každú aktivitu, ktorú podporujeme, vnímame ako investíciu, od ktorej očakávame konkrétnu návratnosť v podobe merateľných cieľov alebo identifikovateľnej zmeny. Okrem kľúčových partnerstiev v oblasti vzdelávania, ekologických tém a podpory inovácii sme v grantovom programe Rozprúdime regióny rozdelili sumu 120 000 pre vyše 150 projektov v regióne západného Slovenska. Našim sťažňovým a dlhodobým projektom je Elektrárňa Piešťany, pričom našou ambíciou je vytvoriť z nej vzdelávacie a komunitné centrum pre piešťansky región a zároveň pre žiakov, študentov a pedagógov z celého Slovenska. Sme presvedčení, že dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme, aby ľudia na Slovensku boli schopní znovuobjavovať hodnoty ako vzdelávanie, kritické myslenie, občiansky aktivizmus a zodpovedný prístup k životnému prostrediu ale aj ku komunite, ktorej sú súčasťou. A práve tieto hodnoty sú spoločným menovateľom všetkých aktivít a projektov, ktoré naša nadácia podporuje. Chcel by som sa na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí nám tieto hodnoty spoločne pomáhajú vytvárať a presadzovať. Ďakujem našej správnej rade za podporu a dôveru, ďalej našim partnerom zo Živice, z občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku, tímu z Impact Hubu, kolegyniam z Elektrárne Piešťany, všetkým aktívnym ľuďom z tretieho sektora, a zároveň kolegyniam a kolegom, ktorí nám v roku 2016 pomáhali zabezpečovať plynulý chod Nadácie ZSE. V našej výročnej správe za rok 2016 prinášame transparentným spôsobom informácie o kľúčových aktivitách a financovaní. Želám Vám príjemné čítanie a príjemný deň. Peter Bednár, správca Nadácie ZSE

Viac

Vízie nadácie

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu. Očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť tým, že prinesú reálnu zmenu. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Preto chceme svojou podporou vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Ciele nadácie

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Naším cieľom je podporovať iniciatívy, ktoré dokážu aktivovať komunitu a prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom na život.

Zloženie orgánov nadácie

Peter Bednár

Správca

Jochen Kley

Predseda Správnej rady

Marian Rusko

Člen správnej rady

Juraj Krajcár

Člen správnej rady

Juraj Bayer

Predseda dozornej rady

Lucia Macaláková

Členka dozornej rady

Boris Németh

Člen dozornej rady

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Strategicky sa Nadácia ZSE zameriava na podporu kľúčovej témy trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie a v rámci ich podpory pre začínajúcich podnikateľov a startupy chceme priniesť inovatívne prístupy v tejto téme. Na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sú šikovní a majú skvelé nápady. Platí to rovnako či už ide o podnikanie, rozvoj občianskej spoločnosti či umenie. Dúfame, že takýchto iniciatív bude pribúdať a podmienky pre podnikanie a občianske aktivity sa budú zlepšovať.

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Vo vzťahu ku svojej komunite, spoločnosti, životnému prostrediu, vo vzťahu k energetickým a prírodným zdrojom. To sú dôvody, pre ktoré považujeme podporu vzdelávania za investíciu. Veríme, že podporou vzdelávacích projektov vznikne na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Chceme prispieť k tomu, aby na školách došlo k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším cieľom je podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

V roku 2016 preto Nadácia ZSE preto vyhlásila prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom bolo podporiť komunitný a kultúrny život v obciach. V programe sa podporili nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich obcí. Cieľom programu bolo podporiť lokálne podujatia, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu a spoja generácie.

V programe Rozprúdime regióny bolo prerozdelených 120 000 EUR a podporu získalo 158 projektov.

Finančná správa

Prehľad príjmov

Popis Suma
Prijaté dary 91 302 €
Príjem z asignácie daní 403 604 €
Príjmy z prenájmu a úroky 1 222 €

Prehľad o darcoch

Popis Suma
E.ON Slovensko, a.s. 15 €
Západoslovenská distribučná, a.s. 75 360 €
ZSE Development, s.r.o. 5 €
ZSE Energia, a.s. 15 884 €
ZSE Energy Solutions, s.r.o. 15 €
ZSE MVE, s.r.o. 23 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Poskytnuté dary 195 000 €
Elektrárňa Piešťany - osobitné náklady 72 278 €
Náklady na služby: Audit 623 €
Správa nadácie - Nadácia Pontis administrácia 4 304 €
Právne služby a notár 169 €
Reklama a propagácia, web stránka 42 960 €
Náklady na posudzovanie projektov 1 159 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Poskytnuté dary a Elektrárňa Piešťany 267 278 €
Náklady na služby 49 216 €

Poznámky k účtovnej závierke

Nadácia ZSE vznikla 4.8.2014 zápisom do Registra nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/1089. Nadácia vznikla za účelom podpory verejnoprospešných účelov a to najmä:

 1. podpora všestranného rozvoja úrovne obyvateľstva, najmä schopnosti talentovaných ľudí z oblasti športu, kultúry i ostatných sfér života;
 2. podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt;
 3. podpora informačnej a publikačnej činnosti v masovokomunikačných prostriedkoch, týkajúca sa zachovania duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva;
 4. podpora organizovania a realizovania kultúrnych, športových a spoločenských programov a podujatí;
 5. podpora ochrany práv detí a mládeže;
 6. podpora zariadení pre rozvoj a vzdelávanie detí a mládeže, vrátane školských a predškolských zariadení;
 7. podpora rozvoja vedy a vzdelania;
 8. podpora aktivít zameraných na zvyšovanie vedomostnej úrovne obyvateľstva, a to najmä prostredníctvom poradenských, publikačných, výchovných, kultúrno-spoločenských aktivít;
 9. podpora a vyvíjanie osvetovej a edukačnej činnosti;
 10. podpora ochrany zdravia, vrátane podpory zdravotnej starostlivosti;
 11. podpora rozvoja telovýchovy a športu;
 12. podpora v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a zachovania prírodných hodnôt;
 13. podpora ekologických aktivít a vzdelávacia a propagačná činnosť v environmentálnej oblasti;
 14. podpora cestovného ruchu a skvalitnenia životných podmienok obyvateľstva;
 15. podpora zdravotných, sociálnych a dobročinných akcií;
 16. podpora ochrany ľudských práv a iných humanitných osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia, v sociálnej núdzi, prípadne ktorí potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Prehľad činností nadácie

Nadácia svoju činnosť v roku 2016 zamerala na podporu aktivít realizovaných v rámci určených programových priorít nadácie: podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj, ktoré sú v súlade s verejnoprospešným účelom vymedzeným zákonom o nadáciách.

Majetkový vklad zakladateľa Západoslovenská energetika, a.s., ktorý zakladateľ vložil do nadačného imania je 2.536.638,00 EUR (dva milióny päťstotridsaťšesťtisíc šesťstotridsaťosem eur) tvorených peňažnými prostriedkami a nepeňažným vkladom vytvárajúcimi nadačné imanie nadácie.

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie

V roku 2016 neboli vykonané žiadne zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie.

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu

V roku 2016 nebola správcovi nadácie ani členovi správnej alebo dozornej rady nadácie poskytnutá žiadna finančná odmena za výkon ich funkcie.

Nadačné fondy

V roku 2016 nadácia nevytvorila žiadny nadačný fond.