banner

Výročná správa 2016

Prvý rok v Nadácii ZSE

Dobrý deň, vitajte v Nadácii ZSE. Naša nadácia v roku 2016 po prvýkrát prijala 2 % z daní, a tým pádom reálne začala svoju činnosť. Každý projekt a každú aktivitu, ktorú podporujeme, vnímame ako investíciu, od ktorej očakávame konkrétnu návratnosť v podobe...

Dobrý deň, vitajte v Nadácii ZSE. Naša nadácia v roku 2016 po prvýkrát prijala 2 % z daní, a tým pádom reálne začala svoju činnosť. Každý projekt a každú aktivitu, ktorú podporujeme, vnímame ako investíciu, od ktorej očakávame konkrétnu návratnosť v podobe merateľných cieľov alebo identifikovateľnej zmeny. Okrem kľúčových partnerstiev v oblasti vzdelávania, ekologických tém a podpory inovácii sme v grantovom programe Rozprúdime regióny rozdelili sumu 120 000 pre vyše 150 projektov v regióne západného Slovenska. Našim sťažňovým a dlhodobým projektom je Elektrárňa Piešťany, pričom našou ambíciou je vytvoriť z nej vzdelávacie a komunitné centrum pre piešťansky región a zároveň pre žiakov, študentov a pedagógov z celého Slovenska. Sme presvedčení, že dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme, aby ľudia na Slovensku boli schopní znovuobjavovať hodnoty ako vzdelávanie, kritické myslenie, občiansky aktivizmus a zodpovedný prístup k životnému prostrediu ale aj ku komunite, ktorej sú súčasťou. A práve tieto hodnoty sú spoločným menovateľom všetkých aktivít a projektov, ktoré naša nadácia podporuje. Chcel by som sa na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí nám tieto hodnoty spoločne pomáhajú vytvárať a presadzovať. Ďakujem našej správnej rade za podporu a dôveru, ďalej našim partnerom zo Živice, z občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku, tímu z Impact Hubu, kolegyniam z Elektrárne Piešťany, všetkým aktívnym ľuďom z tretieho sektora, a zároveň kolegyniam a kolegom, ktorí nám v roku 2016 pomáhali zabezpečovať plynulý chod Nadácie ZSE. V našej výročnej správe za rok 2016 prinášame transparentným spôsobom informácie o kľúčových aktivitách a financovaní. Želám Vám príjemné čítanie a príjemný deň.

Peter Bednár, správca Nadácie ZSE

Viac

Vízia nadácie

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu. Očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť tým, že prinesú reálnu zmenu. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Preto chceme svojou podporou vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Ciele nadácie

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Naším cieľom je podporovať iniciatívy, ktoré dokážu aktivovať komunitu a prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom na život.

Zloženie orgánov nadácie

Peter Bednár

Správca

Jochen Kley

Predseda správnej rady

Marian Rusko

Člen správnej rady

Juraj Krajcár

Člen správnej rady

Juraj Bayer

Predseda dozornej rady

Lucia Macaláková

Členka dozornej rady

Boris Németh

Člen dozornej rady

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Vo vzťahu ku svojej komunite, spoločnosti, životnému prostrediu, vo vzťahu k energetickým a prírodným zdrojom. To sú dôvody, pre ktoré považujeme podporu vzdelávania za investíciu. Veríme, že podporou vzdelávacích projektov vznikne na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Chceme prispieť k tomu, aby na školách došlo k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Strategicky sa Nadácia ZSE zameriava na podporu kľúčovej témy trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie a v rámci ich podpory pre začínajúcich podnikateľov a startupy chceme priniesť inovatívne prístupy v tejto téme. Na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sú šikovní a majú skvelé nápady. Platí to rovnako či už ide o podnikanie, rozvoj občianskej spoločnosti či umenie. Dúfame, že takýchto iniciatív bude pribúdať a podmienky pre podnikanie a občianske aktivity sa budú zlepšovať.

Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším cieľom je podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

V roku 2016 preto Nadácia ZSE preto vyhlásila prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom bolo podporiť komunitný a kultúrny život v obciach. V programe sa podporili nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich obcí. Cieľom programu bolo podporiť lokálne podujatia, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu a spoja generácie.

V programe Rozprúdime regióny bolo prerozdelených 120 000 EUR a podporu získalo 158 projektov.

Elektrárňa Piešťany je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa od jesene roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií.  Vlastníkom budovy EP je Nadácia ZSE. Na jeseň 2016 Nadácia ZSE uzavrela strategické partnerstvo s OZ Komunitné centrum Nitra, ktoré bude dlhodobo rozvíjať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity v Elektrárni Piešťany a postupne vytvorí centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. V rámci partnerstva poskytuje Nadácia ZSE bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie, a zároveň inštitucionálnu podporu pre partnera na rozvoj vzdelávacích a komunitných aktivít  vo výške 90 000 EUR.

TRAKT, Trenčín

Folklórne graffiti

Video: https://vimeo.com/211077034

Energiou nabité Folklórne graffiti z dielne TRAKTu sa uskutočnili počas dvoch piatkových večerov 24. a 31. marca 2017 v Trenčíne pred STEJDŽom (trenčiansky alternatívny klub). Exteriér Stejdž-u poskytol ideálne zázemnie pre realizáciu folklórnych vizuálnych obrazov, ktoré tvorili diváci počas celého večera - pomocou interaktívneho spreju na historickej fasáde ZUŠ Trenčín. Tento jedinečný netradičný zážitok oživil stereotyp piatkového večeru. Projekt Folklórne graffiti priviedol širokú verejnosť (prevažne mládež) k súčasnému vizualnemu umeniu vo verejnom priestore a ponúkol možnosť participácie priamo na diele. Vznikol tak priestor pre netradičnú zábavu všetkých vekových kategórií a skupín a zároveň bol projekt edukatívnym - nakoľko predstavuje tradičné ľudové symboly a motívy v novom kontexte.

850 eur
viac ako 300 účastníkov

Rodinné centrum Obláčik, Bratislava

Lamačský fotomaratón

Projekt Lamačský fotomaratón mal za cieľ priniesť novú aktivitu, ktorá by prepojila generácie v miestnej komunite, zaostrila na tradície a originálnou zážitkovou formou podnietila záujem o históriu regiónu. Organizátori z Rodinného centra Obláčik a Fotoklubu pri Jednote dôchodcov Slovenska nadviazali spoluprácu, ktorá sa rozvíja aj v ďalších podobách. Podarilo sa im prepojiť komunitu rodín s deťmi a seniorov. Medzi súťažiacimi prebehol tvorivý dialóg, ktorý znamenal pre zúčastnených vzájomné obohatenie o nadhľad a skúsenosti. Výstavu ocenených fotografií si Lamačská verejnosť mohla pozrieť vo foyer kina Lamač od októbra 2016 do konca januára 2017. Súčasťou projektu bola aj realizácia nadrozmernej fototapety s rodinou v Lamačskom kroji, ktorá sa stala obľúbeným námetom na rodinné fotografovanie počas viacerých verejných kultúrno-spoločenských akcií v Lamači.

950 eur
takmer 500 návštevníkov

Občianske združenie Tekov - Hont

Dobruo jedlo z Tekova a Hontu

Prvý ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom ,,Dobruo jedlo z Tekova a Hontu", ktoré bolo zrealizované dňa 10.9.2016 v obci Santovka. Cieľom projektu bolo prispieť k rozvoju kultúrnych a spoločenských vzťahov, prezentovať tradície a zvyky tohto regiónu. V rámci tohto kultúrno-spoločenského podujatia sa konala gastronomická súťaž vo varení miestnych špecialít z obcí regiónu. Na podujatí nechýbal ani bohatý sprievodný program- kultúrny program a tiež sprievodné akcie, ako napríklad ochutnávka vín z tohto regiónu, pre deti tvorivé dielne a tiež ukážky tradičných remesiel dotvorili celok tejto akcie. Výsledkom podujatia ,,Dobruo jedlo z Tekova a Hontu" bolo vyzbieranie súťažných receptov a následne ich vydanie vo forme receptára miestnych špecialít.

750 eur
viac ako 800 účastníkov

Dom kultúry Javorina Stará Turá

Kopaničársky jarmek

Kopaničársky jarmek s heslom "Zachovaj a uč" sa uskutočnil 21. októbra 2016 za účasti 64 remeselníkov a predajcov, ktorí ponúkali originálne remeselné výrobky a jedlá tradičnej domácej kuchyne. Celý priestor Domu kultúry Javorina žil v tento deň tradíciami a prezentáciou šikovných ľudovo-umeleckých výrobcov. V tvorivých dielňach mali návštevníci, hlavne deti možnosť vyskúšať prácu s hlinou, drevom a prútím. Zaujímavým oživením bolo tkanie na krosnách. Zvyky a tradície kultúrneho života našich predkov sa premietli do kultúrneho programu, v ktorom sa prezentovali domáci folklórny súbor Turanček zo ZUŠ, detský folklórny súbor Čakanka, Malý Handrláček z partnerského moravského mesta Kunovice a ľudová hudba Poľun. S veľkým úspechom sa stretlo fotografovanie s tradičnom turanskom kroji, ktoré sa realizovalo v štýlovom prostredí - izbičke tradičného bývania, zriadenej priamo v dome kultúry.

800 eur
viac ako 1500 účastníkov

CEEV ŽIVICA - Zelená škola

Zelená škola - škola zmeny

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce.

Spolu so Živicou veríme, že škola môže deťom ponúknuť viac než len formálne vzdelávanie. Práve v škole by mal byť vytvorený priestor, kde mladí ľudia prostredníctvom zážitku rozvíjajú tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho výchovno-vzdelávacieho programu v oblasti environmentálnej výchovy na svete, programu Zelená škola (Eco-schools).

35 000 eur
354 Zelených škôl

CEEV ŽIVICA - Sokratov inštitút

Sokratov inštitút

Sokratov inštitút je akreditované štúdium pre aktívnych študentov VŠ, ktorého cieľom je vychovávať budúcich lídroov Slovenska. Sokratov inštitút prináša na Slovensko lektorov z celého sveta, ktorí vo svojom odbore niečo dokázali. Na Slovensko prišla napríklad profesorka Vanessa Andreotti z Brazílie. Medzi lektorov zo Slovenska patria: filmár divočiny Erik Baláž, najznámejší slovenský facilitátor Dušan Ondrušek, právnička Zuzana Čaputová, novinár a spisovateľ Martin M. Šimečka a ďalší. Sokratov inštitút je štúdium pre prax. Študenti tu pracujú vo svojich komunitách na tzv. mikroprojektoch a Sokratov inštitút absolvuje len ten, kto vo svojom prostredí dokázal zrealizovať niečo, čo okolie považuje za prínosné, a záreveň má táto zmena potenciál trvalej udržateľnosti.

20 000 eur
20 mladých lídrov

Impact Hub Bratislava

Jedinečný ekosystém zdrojov a inšpirácie

Kľúčovým partnerom Nadácie ZSE v oblasti rozvoja inovácií je Impact Hub Bratislava. Je súčasťou medzinárodnej platformy odborníkov, organizácií, tímov a jednotlivcov, ktorú spája jednotný cieľ budovanie lepších podmienok pre rozvoj social biznis na lokálnych trhoch a vo svete. Vytvára jedinečný ekosystém zdrojov a inšpirácie, ktoré prakticky a dlhodobo podporujú prospešné projekty a rozvoj udržateľnejšej budúcnosti. Vďaka projektu sa zrealizovalo viacero jednorazových startup a social innovation eventov a komunitno-networkingových aktivít, ktoré by sa bez podpory buď vôbec neuskutočnili alebo boli realizované len vo veľmi obmedzenej a nedostatočnej miere. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť a rozvíjať startup a social innovation ekosystém v podmienkach slovenského trhu a vytvoriť profesionálne podmienky pre tieto aktivity.

Impact HUB pomáha rozbiehať náš trh. Inšpiruje a motivuje ľudí k podnikavým nápadom, idey pretavujeme na riešenia, neziskovky učí podnikať a stať sa sebestačnejšími a udržateľnejšími. Komerčné podnikanie obohacuje o nový rozmer. Robí to preto, aby na Slovensku bolo viac ľudí s inovatívnymi nápadmi, viac poctivých a prospešných služieb a produktov a lepšie podmienky pre rozvoj prospešného a dobrého biznisu.

20 000 eur

Elektrárňa Piešťany

Centrum tvorivej energie a umenia

Z Elektrárne Piešťany postupne vytvárame jedinečné centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia.  Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií  študentom a návštevníkom zábavnou formou priblížime fungovanie elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energii. Energiu kreatívnych ľudí a umelcov predstavíme prostredníctvom diskusií, výstav, koncertov a menej tradičných foriem divadelného umenia.

Vedeckým nadšencom sú určené dva formáty – Vedecká kaviareň a Vedecký brloh. Návštevníci týchto interaktívnych stretnutí sa dozvedia viac o elektrine v ľudskom tele, či to, že mozog je najväčší super počítač na svete. Budú môcť nazrieť aj do ríše hmyzu a zvierat, vesmíru a tajov ľudskej DNA. Aktivity sú pripravené nielen pre študentov stredných škôl, ale aj pre deti materských a základných škôl, ktorým vedu priblíži séria výchovno - vzdelávacích divadelných predstavení.

12 000 návštev za rok

Finančná správa

Prehľad príjmov

Popis Suma
Prijaté dary 91 302 €
Príjem z asignácie daní 403 604 €
Príjmy z prenájmu a úroky 1 222 €

Prehľad o darcoch

Popis Suma
E.ON Slovensko, a.s. 15 €
Západoslovenská distribučná, a.s. 75 360 €
ZSE Development, s.r.o. 5 €
ZSE Energia, a.s. 15 884 €
ZSE Energy Solutions, s.r.o. 15 €
ZSE MVE, s.r.o. 23 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Poskytnuté dary 195 000 €
Elektrárňa Piešťany - osobitné náklady 72 278 €
Náklady na služby: Audit 623 €
Správa nadácie - Nadácia Pontis administrácia 4 304 €
Právne služby a notár 169 €
Reklama a propagácia, web stránka 42 960 €
Náklady na posudzovanie projektov 1 159 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Poskytnuté dary a Elektrárňa Piešťany 267 278 €
Náklady na služby 49 216 €

Poznámky k účtovnej závierke

Nadácia ZSE vznikla 4.8.2014 zápisom do Registra nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/1089. Nadácia vznikla za účelom podpory verejnoprospešných účelov a to najmä:

 1. podpora všestranného rozvoja úrovne obyvateľstva, najmä schopnosti talentovaných ľudí z oblasti športu, kultúry i ostatných sfér života;
 2. podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt;
 3. podpora informačnej a publikačnej činnosti v masovokomunikačných prostriedkoch, týkajúca sa zachovania duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva;
 4. podpora organizovania a realizovania kultúrnych, športových a spoločenských programov a podujatí;
 5. podpora ochrany práv detí a mládeže;
 6. podpora zariadení pre rozvoj a vzdelávanie detí a mládeže, vrátane školských a predškolských zariadení;
 7. podpora rozvoja vedy a vzdelania;
 8. podpora aktivít zameraných na zvyšovanie vedomostnej úrovne obyvateľstva, a to najmä prostredníctvom poradenských, publikačných, výchovných, kultúrno-spoločenských aktivít;
 9. podpora a vyvíjanie osvetovej a edukačnej činnosti;
 10. podpora ochrany zdravia, vrátane podpory zdravotnej starostlivosti;
 11. podpora rozvoja telovýchovy a športu;
 12. podpora v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a zachovania prírodných hodnôt;
 13. podpora ekologických aktivít a vzdelávacia a propagačná činnosť v environmentálnej oblasti;
 14. podpora cestovného ruchu a skvalitnenia životných podmienok obyvateľstva;
 15. podpora zdravotných, sociálnych a dobročinných akcií;
 16. podpora ochrany ľudských práv a iných humanitných osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia, v sociálnej núdzi, prípadne ktorí potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Prehľad činností nadácie

Nadácia svoju činnosť v roku 2016 zamerala na podporu aktivít realizovaných v rámci určených programových priorít nadácie: podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj, ktoré sú v súlade s verejnoprospešným účelom vymedzeným zákonom o nadáciách.

Majetkový vklad zakladateľa Západoslovenská energetika, a.s., ktorý zakladateľ vložil do nadačného imania je 2.536.638,00 EUR (dva milióny päťstotridsaťšesťtisíc šesťstotridsaťosem eur) tvorených peňažnými prostriedkami a nepeňažným vkladom vytvárajúcimi nadačné imanie nadácie.

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie

V roku 2016 neboli vykonané žiadne zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie.

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu

V roku 2016 nebola správcovi nadácie ani členovi správnej alebo dozornej rady nadácie poskytnutá žiadna finančná odmena za výkon ich funkcie.

Nadačné fondy

V roku 2016 nadácia nevytvorila žiadny nadačný fond.

Tabuľka

Popis Suma