Zamestnanecký grantový program

Angažovanosť zamestnancov skupiny ZSE je dlhodobo jedným z pilierov našich aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti. Úsilie a iniciatíva našich kolegov nám pomáhajú prispievať k zveľaďovaniu prostredia, v ktorom žijeme a v ktorom naša spoločnosť pôsobí. Už 15 rokov sa dobrovoľníci z radov zamestnancov zapájajú do projektov s cieľom prinášať pozitívnu a viditeľnú zmenu. Aby sme ich v tomto úsilí povzbudili realizuje Nadácia ZSE Zamestnanecký grantový program, ktorý má ambíciu podporovať komunitné a verejnoprospešné aktivity zamestnancov.
Zamestnanecký grantový program

Nadácia ZSE vyhlasuje v roku 2020 štvrtý ročník Zamestnaneckého grantového programu. Program je zameraný na podporu dobrovoľníckych aktivít tých zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci a povinnostiach majú záujem angažovať sa v prospech svojej komunity. Program opäť podporí športové, kultúrne, vzdelávacie a komunitné aktivity realizované v západoslovenskom regióne. Podmienkou získania finančného príspevku z programu je aktívne zapojenie zamestnanca do realizácie aktivít projektu.

O podporu z programu sa môžu uchádzať:

  • mimovládne neziskové organizácie
  • školy a školské zariadenia
  • obce a mestá
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,...)
  • športové kluby

Jeden subjekt môže v programe predložiť len jeden projekt.

Na podporu projektov v štvrtom ročníku Zamestnaneckého grantového programu bola vyčlenená celková suma vo výške 70 000 eur, jeden projekt mohol získať podporu do výšky 700 eur. 

Do programu bolo možné projekty predložiť výlučne elektronicky, prostredníctvom online formuláru. Do termínu uzávierky 3. 3. 2020 bolo spolu predložených 162 projektov. Všetky predložené projekty spĺňali kritériá programu a boli zaradené do hodnotiaceho procesu. Na základe odporúčania hodnotiacej komisie bolo v aktuálnom ročníku programu podporených 140 projektov

Podmienky grantového programu

Zoznam podporených projektov Zamestnanecký grantový program 2020

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava