Výnimočné školy 2020/2021

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v našej podpore chceme pokračovať. Podporujeme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov.
Výnimočné školy 2020/2021

V priebehu prvého ročníka programu Výnimočné školy sa vyučovanie na školách vo výraznej miere presunulo do online prostredia. Od marca 2020 sú slovenské školy s menšími prestávkami odkázané na dištančné vzdelávanie. Nadácia ZSE sa preto ešte na jar 2020 rozhodla vytvoriť stránku www.vynimocneskoly.sk so zaujímavým obsahom, ktorá uľahčí online výučbu učiteľom, žiakom aj rodičom. Databáza inšpiratívnych materiálov z rôznych učebných predmetov sa neustále rozširuje.

Situácia však výrazne skomplikovala prístup k vzdelávaniu deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale nielen im. Podľa analýzy ministerstva školstva viac ako 128-tisíc detí nemá možnosť sa prostredníctvom internetu vzdelávať.

Nadácia ZSE sa preto rozhodla podporiť úsilie a snahu učiteľov, ktorí prekonávajú množstvo prekážok, aby uľahčili svojim žiakom cestu za vzdelaním. V rámci programu Výnimočné školy sme pripravili špeciálnu grantovú výzvu Výnimočné doučko s cieľom umožniť vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu. Do programu sa mohli zapojiť nielen školy ale aj organizácie, ktoré svojimi aktivitami pomáhajú vyrovnávať šance a príležitosti vo vzdelávaní.

Ciele programu:

  • zlepšiť podmienky vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • uľahčiť prístup k vzdelávaniu žiakom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zapojiť do online vyučovania
  • podporiť inovatívne prístupy vo vzdelávaní s rešpektovaním individuálnych potrieb každého žiaka

Do termínu uzávierky programu predložili školy, organizácie ale tiež obce a mestá až 126 projektov. Na jeden projekt bolo možné žiadať finančnú podporu do výšky 2 500 eur. Všetky predložené projekty spĺňali podmienky programu a boli predložené nezávislej hodnotiacej komisii na posúdenie.

Epidemiologická situácia na Slovensku sa ani do termínu vyhlásenia výsledkov 5.3.2021 výrazne nezlepšila a termín návratu žiakov do škôl bol stále nejasný. Aj z toho dôvodu sa Správna rada Nadácie ZSE navýšiť rozpočet určený na program o 20 000 €. Na základe odporúčania hodnotiacej komisie odsúhlasila podporu 39 projektov celkovou sumou 70 000 €. Realizácia podporených projektov je naplánovaná do konca augusta 2021.

Výnimočné doučko Podmienky grantového programu

Zoznam podporených projektov v programe Výnimočné doučko

Program Výnimočné školy Nadácie ZSE je určený pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl na celom Slovensku.

Cieľom programu je:

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
  • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

V školskom roku 2020/2021 vyhlásila Nadácia ZSE druhý ročník programu. Do uzávierky prijímania projektov nám učitelia z celého Slovenska predložili 292 projektov. Na základe odporúčania komisie Správna rada Nadácie ZSE rozhodla o podpore 23 projektov v celkovej sume 50 000 eur.

Výnimočné školy 2020_2021 Podmienky grantového programu

Zoznam podporených projektov v programe Výnimočné školy 2020/2021

Hodnotiaca komisia programu Výnimočné školy 2020/2021

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0908 718 085

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava