V spolupráci s APPA sme úspešne zrealizovali 2 programy

Nadácia ZSE nadviazala v roku 2017 spoluprácu s Asociáciou pomoci postihnutým APPA, prostredníctvom ktorej sme sa rozhodli rozšíriť oblasti, do ktorých smerujeme našu podporu. Asociácia pomoci postihnutým pomáha telesne postihnutým deťom a dospelým od roku 2009. Svojim členom pomáha zlepšovať kvalitu života, podporuje začleňovanie sa do spoločnosti a rodinám pomáha so získavaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, bezbariérové riešenia domov a bytov.

Jednou z oblastí podpory Nadácie ZSE je komunitný rozvoj. V tejto oblasti sme vyhlásili už tri ročníky grantového programu Rozprúdime regióny, v ktorom podporujeme realizáciu komunitných kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí s cieľom priniesť viac života do obcí a miest v západoslovenskom regióne. Oblasť podpory komunitného rozvoja sme sa rozhodli rozšíriť aj o cieľovú skupinu ľudí s postihnutím. Z toho dôvodu sme v spolupráci APPA vyhlásili grantový program Búrame bariéry.  V prvom ročníku programu sme vybrali 8 lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých realizácia bola podporená sumou 7 000 Eur. Výťažok z podujatí vo výške 19 083,11 Eur bude použitý na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, bezbariérové riešenia bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením kvality života cieľovej skupiny.

Vzdelávanie je druhou oblasťou, ktorú Nadácia ZSE systematicky podporuje s cieľom zlepšovať proces vzdelávania na Slovensku. V grantovom programe Dostaneme ťa do školy vybrala hodnotiaca komisia 3 školy, ktoré si prerozdelili sumu 24 000 Eur. Základná škola Stará Turá, Základná škola s materskou školou Veľké Leváre a SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne získali podporu 8 000 Eur na vybudovanie stoličkového výťahu alebo schodiskovej plošiny. Jednou z podmienok podpory v programe bola aj príprava a zorganizovanie vlastného školského charitatívneho podujatia z ktorého výťažok bol tiež použitý na realizáciu bezbariérového riešenia školy. Finančnú podporu Nadácie ZSE sa podarilo navýšiť ešte o výťažok z charitatívnych podujatí škôl vo výške 1 063,21 eur.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava