Opäť podporíme pomoc znevýhodneným

V roku 2017 nadviazala Nadácia ZSE spoluprácu s Asociáciou pomoci postihnutým – APPA, ktorá už takmer 10 rokov pomáha svojim členom – telesne postihnutým deťom a dospelým zlepšovať kvalitu ich života a podporuje ich začleňovanie do spoločnosti. Vzájomnú spoluprácu sme sa rozhodli nasmerovať na rozvoj dvoch strategických oblastí, ktorým sa Nadácia ZSE venuje, a to vzdelávanie a komunitný rozvoj. Na pomoc ľuďom s postihnutím sme pripravili dva grantové programy, ktoré majú za sebou úspešný prvý ročník.

Úspešnosť projektov podporených v prvom ročníku programov a odozva verejnosti nás uistili, že vzájomná spolupráca má zmysel a chceme v nej pokračovať. Aj naďalej máme snahu približovať svet ľudí s telesným postihnutím širokej verejnosti a motivovať komunity k aktivite v prospech znevýhodnených skupín. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť druhý ročník grantových programov.

Grantový program Búrame bariéry je určený na realizáciu kultúrnych, športových, spoločenských a iných charitatívnych podujatí s cieľom získať ďalšiu podporu práve pre ľudí s postihnutím. Podporu môžu získať fyzické osoby, neformálne zoskupenia jednotlivcov a mimovládne organizácie, ktorí organizujú charitatívne podujatie na území západného Slovenska. Kritéria na predloženie žiadosti špecifikujú podmienky grantového programu.

Prostredníctvom ďalšieho grantového programu s názvom Dostaneme ťa do školy, chceme pomáhať odstraňovať každodenné bariéry, ktoré sú žiaci s postihnutím nútení v škole prekonávať. Podporu na realizáciu bezbariérového riešenia získajú tri školy zo západoslovenského regiónu na základe odporúčania hodnotiacej komisie. Oprávnených uchádzačov a postup pri predkladaní žiadosti nájdete v podmienkach grantového programu.

Na realizáciu vybraných charitatívnych podujatí bude aj v druhom ročníku prerozdelená suma 7 000 Eur. Školy zo západoslovenského regiónu majú možnosť získať prostriedky potrebné na vybudovanie bezbariérového prístupu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v celkovej výške 24 000 Eur.

Žiadatelia o finančnú podporu môžu svoj projekt predložiť do termínu uzávierky 22.10.2018 prostredníctvom online formuláru pre program Búrame bariéry a Dostaneme ťa do školy.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava